Zarządzanie zmianą wielokulturową

We współczesnej gospodarce rynkowej mamy do czynienia z gwałtownymi przemianami. Dotyczą one zarówno zewnetrznego otoczenia organizacji (m.in. ciągle rosnąca konkurencja, zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów, rozwój technologii czy też fuzje i przejęcia), jak i wnętrza samej organizacji (restrukturyzacja wewnętrzna, rozwój firmy i wizja kierownictwa). Międzynarodowe korporacje wprowadzając w życie nową strukturę organizacyjną znajduje się obecnie w samym centrum przemian i stoją przed wyzwaniem jakim jest zrównoważone zarządzanie organizacją wielokulturową w procesie zmian. Ponieważ firma to przede wszystkim ludzie w nich funkcjonujący, a zatem zarządzanie zmianą to przede wszystkim zarządzanie ludźmi w sytuacji zmiany.

zarzadzanie zmiana

Aby skutecznie nimi zarządzać ważne jest aby poznać podstawowe motywy ich działania i zachowania w tak trudnej sytuacji jaką jest zmiana organizacyjna. Następnie w odpowiedni sposób wykorzystać tą wiedzę i zmodyfikować te funkcje zarządzania, które mają największy wpływ na postawy reprezentowane przez pracowników w sytuacji zmiany, czyli motywację, przywództwo, komunikację oraz kulturę organizacyjną. Wtedy dopiero firmy będą mogły osiągnąć poziom pozwalający ze spokojem patrzeć na nadchodzące zmiany – poziom organizacji adaptacyjnej.


CELE SZKOLENIA 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Szkolenia „Zarządzanie zmianą w kontekście wielokulturowym” pokażą jak wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie i jak uczestniczyć w procesie ich wdrażania. Każda zmiana zgodnie z teorią zachowań ludzi wiąże się z dwoma przeciwstawnymi odczuciami: obawy i nadziei, zaś stosunek pracowników do zmian może wahać się od gorliwego poparcia do jawnej wrogości. Ta różnorodność reakcji wynika z faktu, iż zmiany mogą nieść ze sobą zarówno korzyści i ułatwienia, jak i uciążliwości, przykrości, utrudnienia i straty. Bazując na audycie przedszkoleniowym ustalimy wspólnie podstawowe cele szkolenia, jednakże poniższe elementy są standardowymi tematami poruszanymi podczas szkoleń dotyczących zarządzania zmianą:

 • Rozumienie zmiany
 • Rola lidera i zarządzania sobą w zmianie
 • Przeprowadzania innych przez zmianę,
 • Komunikacja w procesie wdrażania zmiany,
 • Organizacja i przeprowadzania spotkań dotyczących zmian dla zespołów wielokulturowych

change ahead


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Aby efektywnie wesprzeć międzynarodowe korporacje na ich drodze wprowadzania zmian przygotowaliśmy specjalne szkolenia „Zarządzania zmianą w kontekście wielokulturowym“. Szkolenia te skierowane są dla liderów zmian firm, którzy w swojej pracy odpowiedzialni są za za wdrożenie zmian na poziomie strategii organizacji na poziomie operacyjnym w poszczególnych obszarach – sprzedaż, marketing, produkcja, finanse, zakupy, jakość, innowacje, HR, działających często w różnych kulturach czy nawet krajach. Szkolenia przygotują ich i pomogą w procesie wprowadzenia zmian. Wyjaśnią specyfikę procesów towarzyszących wprowadzaniu zmiany. Nauczą liderów jak systematycznie określać, planować i przeprowadzać zmiany w kooperacji z współpracownikami, często przy ich zdecydowanym oporze. w dalszej kolejności szkolenia umożliwią im poznanie podstawowych zasad i metod wprowadzania zmian w organizacji. Wskażą potencjalne i prawdopodobne reakcje współpracowników na proponowaną zmianę oraz nauczą jak eliminować negatywne skutki inicjowania i dokonywania zmian, z uwzględnieniem reakcji adresatów zmiany.


ZAKRES SZKOLENIA

Oprócz dostarczenie liderom niezbędnych informacji na powyższe tematy, kluczowe będzie motywowanie i inspirowania ich do wdrażania zmian, pokazanie im koniecznych umiejętności oraz zdobycie przez nich „pierwszych” praktycznych doświadczeń podczas ćwiczeń i symulacji zespołowych. Poniżej przedstawiamy możliwe moduły szkolenia. Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony po konsultacjach i rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań uczestników szkolenia.

ZMIANA i PROCESY ZMIAN W ORGANIZACJI

 • Psychologia zmiany czyli zmiana jako szansa czy konieczność?
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Rodzaje zmian w organizacji.
 • Etapy przeprowadzania zmian i fazy w procesie zmian.

LIDER W PROCESIE ZMIAN

 • Zarządzanie sobą wobec zmiany.
 • Własne przekonania na temat zmian i ich wpływ na reakcje pracowników.
 • Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
 • Jak być liderem w każdej sytuacji? czyli trudne sytuacje w trakcie zmian i jak sobie z nimi radzić.
 • „Między młotem a kowadłem” czyli rola lidera w obliczu zmiany w stosunku do przełożonych.

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

 • „Kto zabrał mój ser” czyli czego możemy nauczyć się od myszy działających bardzo skutecznie w obliczu zmian.
 • Etapy reakcji na zmianę i rodzaje oporu wobec zmian
 • Przełamywanie niechęci pracowników do zmian i angażowanie pracowników w proces zmian. Różne sposoby w różnych kulturach.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

 • Komunikację perswazyjną w celu osiągania zamierzonych rezultatów i pozyskania sprzymierzeńców procesu zmiany. Kontekst międzykulturowy komunikacji
 • Skutecznie prowadzenie spotkania dotyczące wdrażania zmian uwarunkowane kulturowo.
 • Różnice kulturowe w podejściu do zmian, konfliktu i roli lidera. Radzenie sobie z ewentualnymi problemami w wyznaczaniu nowych priorytetów, norm czasowych czy progów krytycznych w zespołach wielokulturowych.
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian.

NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich.

Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się:

 • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
 • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
 • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
 • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj

 

Cena za 1 dzień treningowy: 3.950,00 PLN

Kwoty naszych szkoleń w Polsce zwolnione są  z podatku VAT.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

www.interkultura-consult.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s