Trening integracyjny – POLSKA

Trening integracyjny dla obcokrajowców przebywających w Polsce ukierunkowany jest na poznanie kultury i integrację społeczna i zawodową. Trening przekazuje system orientacji, który umożliwi obcokrajowcom odnalezienie się w polskiej kulturze przede wszystkim na poziomie podstawowym, pragmatycznie – w odniesieniu do konkretnych funkcji i zadań. Stworzona przez nas koncepcja treningu integracyjnego polega w głównej mierze na sprawieniu, by złożona i z początku pełna niewiadomych polska kultura stała się „do ogarnięcia“ – osiągamy to dzięki systematycznej redukcji wiedzy o Polsce do jej aspektów centralnych i niezbędnych dla praktycznej orientacji.

TRAINING INTEGRACYJNY – CELE SZKOLENIA

Niniejszy trening integracyjny oferuje z jednej strony analityczny wgląd w aktualny obraz Polski, jej historię polityczną i kulturową. Uczestnicy nabywają informacje na temat polskiej kultury i mentalności, gospodarki i polityki. To nie wszystko – pobudzona zostaje także ich osobista ciekawość odnośnie naszego kraju i jego mieszkańców. Trening integracyjny ma za zadanie wykształcenie i rozwój kompetencji międzykulturowych, a nie przekazywanie deklaratywnej wiedzy i suchych faktów, toteż jest skoncentrowany przede wszystkim na podstawowych wartościach kultury polskiej oraz własnym wizerunku Polaków i obrazie, jaki mają o nich inni. Jednym z celów jest rekonstrukcja krajobrazu historycznego, interpretacja zjawisk kulturowych oraz krytyczny ogląd aktualnych debat w prasie polskiej.

PIC_1592


 TRAINING INTEGRACYJNY – 

ZAKRES SZKOLENIA

  1. Nauka o Polsce. Esencja wiedzy o kraju i ludziach, komunikacji i kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie polskim
  2. Wiedza o odpowiednich zachowaniach, normach i wartościach, które kształtują życie w Polsce w obszarze publicznym, zawodowym oraz prywatnym
  3. Wprowadzenie w tematykę międzykulturową z uwzględnieniem specyfiki kultury polskiej. Porównanie standardów kulturowych polskich i wybranego kraju
  4. Podstawowe zasady komunikacji w zespole międzynarodowym. Proces i poziomy komunikacji interpersonalnej. Charakterystyka efektywnych i nieefektywnych zespołów oraz zasady współpracy zespołów w praktyce. Błędy zachowań utrudniające harmonijną współpracę, związanych m.in. z przywództwem, podziałem zadań i ról, komunikacją
  5. Case study. Analiza doświadczeń uczestników w kontaktach gospodarczych z Polską. Osiągnięcia i nieporozumienia. Do’s and Dont’s. Tematy small-talk i tematy tabu

 TRAINING INTEGRACYJNY – 

KORZYŚCI 

Kompetencje międzykulturowe to zdolność do swobodnego poruszania i komunikowania się na granicy różnych kultur. Z dużą dozą tolerancji, otwartości i empatii, bazując na wiedzy o kulturach i różnicach kulturowych ze świadomością różnorodności myślenia i postrzegania.

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów i partnerów. Pozwoli im to dużo łatwiej osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Poza tym wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata i poznają kulturowe uwarunkowania innych. Zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę ich branży zawodowej, metod komunikacji i charakteru współpracy.


NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich.

Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się:

  • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
  • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
  • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
  • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj

 

Cena za 1 dzień treningowy: 3.950,00 PLN

Kwoty naszych szkoleń w Polsce zwolnione są  z podatku VAT.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s